• KC Ikke Ook | Soetendaalseweg 68-70, 3036 ET Rotterdam | Tel: 010 465 96 53

Klachtenbeleid

Wij zien suggesties, opmerkingen of klachten van ouders als een gratis advies. Het geeft ons aanknopingspunten om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en te blijven werken aan een open communicatie met ouders.

Wanneer het gevoel bestaat dat er onvoldoende aandacht is voor een klacht of deze (intern) niet opgelost kan worden, bestaat de mogelijkheid een klacht aan de geschillencommissie voor te leggen.

 

Interne procedure

Als er sprake is van een klacht, kan deze tegen de directe betrokkene(n) geuit worden. De klacht kan gemeld worden bij de pedagogisch medewerkster of de manager. Hierbij wordt degene die de aanleiding tot de klacht is als eerste aangesproken. De klager heeft in dit proces een actieve rol. Hij/zij neemt het initiatief een gesprek aan te gaan met de betrokken persoon.

Indien een gesprek geen opheldering geeft, kan de eerstvolgende in lijn aangesproken worden om te bemiddelen. Hierbij wordt de manager/ directrice als hoogste in lijn aangemerkt. Als deze procedure is doorlopen en de klacht is nog steeds aanwezig, dan kan de klacht ook extern worden geuit.

 

Externe procedure

Conform de eisen van de Wet Kinderopvang kan de klager terecht bij de onafhankelijke geschillencommissie. De klacht dient schriftelijk bij de (onafhankelijke) voorzitter van de geschillencommissie te worden ingediend. In de klachtenregeling van het kindercentrum staat de volledige procedure beschreven. De klachtenregeling is te verkrijgen bij de manager.

Heeft u een suggestie, opmerking of klacht?